Zrzeczenie się 

 1. Wprowadzenie
  • Kupując produkt na naszej stronie internetowej www.grandorf.eu, wyrażasz zgodę na warunki określone w poniższych punktach w odniesieniu do towarów, usług i informacji dostarczanych przez tę witrynę lub za jej pośrednictwem. Poniższe postanowienia stanowią całość i jedyną umowę między Absolute Petfood Ltd. a kupującym i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia w odniesieniu do towarów, usług i informacji dostarczanych przez lub za pośrednictwem strony internetowej oraz przedmiot umowy. Kupujący zgadza się zapoznać z niniejszą umową przed dokonaniem zakupu, a zakup towaru lub usługi będzie uważany za akceptację niniejszej umowy.
 2. Płatność i konfiguracja
  • Kiedy kupujesz produkt na naszej stronie internetowej, możesz wybrać jedną z kilku opcji, jak pokazano w procedurze płatności. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za podanie nam prawidłowych i pełnych informacji o karcie kredytowej w przypadku wyboru tej metody płatności, ponieważ opłaty zostaną pobrane z tej karty. Musisz być właścicielem karty lub mieć potwierdzenie, że możesz z niej korzystać. Upewnij się również, że chronisz swoje hasło. W przypadku płatności kartą kredytową dane te są powiązane z Twoim kontem, które jest chronione hasłem, więc jako kupujący jesteś odpowiedzialny za wszelkie opłaty, które mogą wystąpić w wyniku nieprawidłowego korzystania z konta przy użyciu hasła.
   W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt w ciągu 24 godzin po jakimkolwiek naruszeniu niniejszej umowy lub nieuprawnionym użyciu hasła. Absolute Petfood Ltd. nie chroni kupującego przed nieuprawnionym użyciem hasła kupującego.
 3. Prawo do odmowy
  • Absolute Petfood Ltd. zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług według własnego uznania w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że sprzedaż naszych towarów i usług jest uzależniona od dostępności. Firma Absolute Petfood nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za problemy związane z zapasami wynikające z nieprzewidzianych wielkości sprzedaży i brakiem zapasów.
 4. Odszkodowanie
  • Kupujący zgadza się zabezpieczyć, bronić i utrzymywać Absolute Petfood Ltd. i jej podmioty stowarzyszone, licencjodawców i dostawców przed wszelką odpowiedzialnością, stratami, roszczeniami i kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, związanymi z naruszeniem przez kupującego niniejszej umowy lub korzystania z witryny internetowej.
 5. Prawa i wykorzystanie treści
  • Prawo kupującego do używania towarów nie podlega przeniesieniu i podlega ograniczeniom ustanowionym przez Absolute Petfood Ltd. lub wystawcę karty kredytowej kupującego.
   Treści, które można znaleźć na stronie grandorf.eu nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane lub powielane bez bezpośredniej zgody właściciela. Wszelkie formy nieautoryzowanego wykorzystania lub powielania treści tej strony internetowej są chronione prawem belgijskim i mogą podlegać czynnościom prawnym.
   W Absolute Petfood dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe, aktualne i kompletne informacje, ale nie dajemy żadnych gwarancji ani nie gwarantujemy, że informacje i opinie na tej stronie są koniecznie dokładne lub wiarygodne. Czytając lub korzystając z tej witryny, rozumiesz i zgadzasz się, że korzystasz z tej witryny na własne ryzyko i że wszelkie usługi lub informacje są oferowane „tak jak są” i „w miarę dostępności” wyłącznie w celach informacyjnych.
 6. SPÓR
  • Wszelkie postępowania sądowe wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą miały miejsce wyłącznie w Belgii, a kupujący wyraźnie poddaje się jurysdykcji wspomnianych sądów; kupujący wyraża zgodę na eksterytorialne doręczanie pism procesowych. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem, tak aby jak najbardziej odzwierciedlała pierwotne intencje stron, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy. W zakresie, w jakim cokolwiek w witrynie lub firmie Absolute Petfood Ltd. lub które jest z nią związane jest sprzeczne lub niezgodne z niniejszą umową, pierwszeństwo ma niniejsza umowa. Brak egzekwowania przez Absolute Petfood Ltd. któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie będzie uważany za zrzeczenie się takich postanowień ani prawa do egzekwowania takich postanowień.
Menu