Disclaimer

1. Wprowadzenie

Kupując produkt na naszej stronie internetowej www.grandorf.eu, wyrażasz zgodę na warunki określone w poniższych punktach w odniesieniu do towarów, usług i informacji dostarczanych przez tę witrynę lub za jej pośrednictwem. Poniższe postanowienia stanowią całość i jedyną umowę między Absolute Petfood Ltd. a kupującym i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia w odniesieniu do towarów, usług i informacji dostarczanych przez lub za pośrednictwem strony internetowej oraz przedmiot umowy. Kupujący zgadza się zapoznać z niniejszą umową przed dokonaniem zakupu, a zakup towaru lub usługi będzie uważany za akceptację niniejszej umowy.


2. Płatność i konfiguracja

Kiedy kupujesz produkt na naszej stronie internetowej, możesz wybrać jedną z kilku opcji, jak pokazano w procedurze płatności. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za podanie nam prawidłowych i pełnych informacji o karcie kredytowej w przypadku wyboru tej metody płatności, ponieważ opłaty zostaną pobrane z tej karty. Musisz być właścicielem karty lub mieć potwierdzenie, że możesz z niej korzystać. Upewnij się również, że chronisz swoje hasło. W przypadku płatności kartą kredytową dane te są powiązane z Twoim kontem, które jest chronione hasłem, więc jako kupujący jesteś odpowiedzialny za wszelkie opłaty, które mogą wystąpić w wyniku nieprawidłowego korzystania z konta przy użyciu hasła.
W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt w ciągu 24 godzin po jakimkolwiek naruszeniu niniejszej umowy lub nieuprawnionym użyciu hasła. Absolute Petfood Ltd. nie chroni kupującego przed nieuprawnionym użyciem hasła kupującego.


3. Prawo do odmowy

Absolute Petfood Ltd. zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług według własnego uznania w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że sprzedaż naszych towarów i usług jest uzależniona od dostępności. Firma Absolute Petfood nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za problemy związane z zapasami wynikające z nieprzewidzianych wielkości sprzedaży i brakiem zapasów.


4. Odszkodowanie

Kupujący zgadza się zabezpieczyć, bronić i utrzymywać Absolute Petfood Ltd. i jej podmioty stowarzyszone, licencjodawców i dostawców przed wszelką odpowiedzialnością, stratami, roszczeniami i kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, związanymi z naruszeniem przez kupującego niniejszej umowy lub korzystania z witryny internetowej.


5. Prawa i wykorzystanie treści

Prawo kupującego do używania towarów nie podlega przeniesieniu i podlega ograniczeniom ustanowionym przez Absolute Petfood Ltd. lub wystawcę karty kredytowej kupującego. Treści, które można znaleźć na stronie grandorf.eu nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane lub powielane bez bezpośredniej zgody właściciela. Wszelkie formy nieautoryzowanego wykorzystania lub powielania treści tej strony internetowej są chronione prawem belgijskim i mogą podlegać czynnościom prawnym.
W Absolute Petfood dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe, aktualne i kompletne informacje, ale nie dajemy żadnych gwarancji ani nie gwarantujemy, że informacje i opinie na tej stronie są koniecznie dokładne lub wiarygodne. Czytając lub korzystając z tej witryny, rozumiesz i zgadzasz się, że korzystasz z tej witryny na własne ryzyko i że wszelkie usługi lub informacje są oferowane „tak jak są” i „w miarę dostępności” wyłącznie w celach informacyjnych.


6. SPÓR

Wszelkie postępowania sądowe wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą miały miejsce wyłącznie w Belgii, a kupujący wyraźnie poddaje się jurysdykcji wspomnianych sądów; kupujący wyraża zgodę na eksterytorialne doręczanie pism procesowych. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem, tak aby jak najbardziej odzwierciedlała pierwotne intencje stron, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy. W zakresie, w jakim cokolwiek w witrynie lub firmie Absolute Petfood Ltd. lub które jest z nią związane jest sprzeczne lub niezgodne z niniejszą umową, pierwszeństwo ma niniejsza umowa. Brak egzekwowania przez Absolute Petfood Ltd. któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie będzie uważany za zrzeczenie się takich postanowień ani prawa do egzekwowania takich postanowień.


Twój wózek
Całkowity