Disclaimer

1. Introductie

Als u een product koopt op onze website www.grandorf.eu, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die in de volgende paragrafen worden beschreven met betrekking tot de goederen, diensten en informatie die door of via deze website worden verstrekt. Het volgende vormt de volledige en enige overeenkomst tussen Absolute Petfood Ltd. en de koper, en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en afspraken met betrekking tot de goederen, diensten en informatie die door of via de website worden verstrekt, en het onderwerp van dit contract. De koper stemt ermee in dit contract te beoordelen voordat hij iets koopt en de aankoop van een goed of dienst wordt als acceptatie van dit contract beschouwd.


2. Betaling & Setup

Wanneer u een product op onze website koopt, kunt u kiezen voor een paar opties zoals aangegeven bij de checkout-procedure. Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor het verstrekken van de juiste en volledige creditcardinformatie in het geval u voor deze betaalmethode kiest. aangezien de kosten van diezelfde kaart worden afgeschreven. U dient de eigenaar van de kaart te zijn of dient een bevestiging te hebben dat u de creditcard mag gebruiken. Zorg er ook voor dat u uw wachtwoord beschermt. Bij betaling met creditcard zijn deze gegevens gekoppeld aan uw account die beveiligd is met een wachtwoord, zodat u als koper verantwoordelijk bent voor eventuele kosten die kunnen optreden als gevolg van onjuist gebruik van uw account met behulp van uw wachtwoord.
In geval van problemen vragen wij u om binnen 24 uur na een inbreuk op dit contract of ongeoorloofd gebruik van het wachtwoord contact met ons op te nemen. Absolute Petfood Ltd. beschermt de koper niet tegen ongeautoriseerd gebruik van het wachtwoord van de koper.


3. Recht op weigering

Absolute Petfood Ltd. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde service te weigeren. Houd er rekening mee dat de verkoop van onze goederen en diensten afhankelijk is van beschikbaarheid. Absolute Petfood kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen met de voorraad als gevolg van onvoorziene verkoopvolumes en als gevolg van uitverkochte voorraadniveaus.


4. Vrijwaring

De koper stemt ermee in om Absolute Petfood Ltd. en zijn gelieerde ondernemingen, licentiegevers en leveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke aansprakelijkheid, verlies, claim en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, aangaande de schending van dit contract door de koper van dit contract of aangaande het gebruik van de website.


5. Rechten & gebruik van inhoud

Het recht van de koper om goederen te gebruiken is niet overdraagbaar en is onderhevig aan enige limieten vastgesteld door Absolute Petfood Ltd. of door de creditcardmaatschappij van de koper. De inhoud die te vinden is op de website grandorf.eu mag op geen enkele manier worden gebruikt of gereproduceerd zonder de directe toestemming van de eigenaar. Elke vorm van ongeoorloofd gebruik of reproductie van de inhoud op deze website is beschermd door de Belgische wetgeving en kan onderworpen zijn aan juridische stappen.
Hier bij Absolute Petfood doen we ons best om juiste, actuele en volledige informatie te verstrekken, maar we geven geen garantie dat informatie en meningen op deze website noodzakelijkerwijs nauwkeurig of betrouwbaar zijn. Door deze website te lezen of te gebruiken, begrijpt u en stemt u ermee in dat uw gebruik van deze website volledig op eigen risico is en dat alle aangeboden diensten of informatie alleen ter informatie” en “voor zover beschikbaar” wordt aangeboden.


6. Geschillen

Alle gerechtelijke procedures die voortvloeien uit of verband houden met dit contract, vinden uitsluitend in België plaats en de koper onderwerpt zich uitdrukkelijk aan de jurisdictie van deze rechtbanken en de koper stemt in met de extraterritoriale dienstverlening. Mocht een deel van dit contract ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal dat deel zo veel mogelijk worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven en de resterende delen blijven volledig van kracht. Voor zover alles op of in verband met de website of Absolute Petfood Ltd. in strijd is of niet in overeenstemming is met dit contract, heeft dit contract voorrang. Het nalaten van Absolute Petfood Ltd. om enige bepaling van dit contract af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen of het recht om dergelijke bepalingen af te dwingen .


Jouw winkelwagen
Totaal